สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลงและภาพ

(อ่าน 978/ ตอบ 1)

ฐิติพันธุ์


ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4ชื่อผู้ศึกษา        นางสาวฐิติพันธุ์   จันทร์แก้วตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  เทศบาลนคร                     นครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย           2557
 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม และจัดกิจกรรมโดยใช้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ และบูรณาการกับการแสดงบทบาทสมมติในบทสนทนาคนรู้ใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียนบทเพลงประกอบภาพแบบบูรณาการ จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องเหลียวแลหลังสุโขทัย และเล่มที่ 2 เรื่อง สานใจมรดกโลก  ซึ่งมีเพลงทั้งหมด 14 เพลง  โดยใช้ทำนองเพลงลูกทุ่งสนุกสนาน ซึ่งผู้ศึกษาแต่งเองทั้งหมด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเพลงและภาพ  จำนวน 14 แผน รวม 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ผ่านการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและความเชื่อมั่นจนมีประสิทธิภาพนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบฝึกหัด จำนวน 14 ชุด และแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 14 ชุด และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน เก็บรวบรวมคะแนน แล้วนำผลไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละ  และค่าที  (t – test) ผลการวิจัยพบว่า1.    ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ  87.12/87.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013.    ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ    การเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ      พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30


바카라&


인터넷카지노사이트주소 〃〃BOA33 쩜컴〃〃 블랙잭추천 온라인사설토토 생중계카지노 마카오카지노 인터넷카지노사이트주소 블랙잭추천 〃〃BOA33,COM〃〃 바카라홍콩점 인터넷카지노사이트주소 블랙잭추천


<div style='width: 1px; height: 1px; overflow: hidden'><div align='center'>


로얄카지노사이트「〃http://etm77.com〃」호게이밍「〃http://aa.etm77.com〃」카지노무료머니「〃http://bb.etm77.com〃」강원랜드리조트「〃http://cc.etm77.com〃」카지노하는방법「〃http://dd.etm77.com〃」네임드사다리패턴「〃http://ee.etm77.com〃」정선카지노「〃http://ff.etm77.com〃」사설프로토사이트「〃http://gg.etm77.com〃」바카라승률「〃http://hh.etm77.com〃」프로스포츠경기「〃http://ii.etm77.com〃」실시간바카라「〃http://aa.etm77.com〃」해외배팅「〃http://cc.etm77.com〃」실시간카지노「〃http://ee.etm77.com〃」메이져놀이터「〃http://gg.etm77.com〃」로얄카지노주소「〃http://ii.etm77.com〃」라이브카지노「〃http://etm77.com〃」네임드사다리분석「〃http://bb.etm77.com〃」사설토토사이트추천「〃http://dd.etm77.com〃」바카라하는방법「〃http://ff.etm77.com〃」바카라이벤트「〃http://hh.etm77.com〃」브라보카지노추천 「〃http://wwe300.com〃」블랙잭여행 「〃http://boa93.com〃」온라인추천바카라 「〃http://boa33.com〃」바카라양방프로그램


<a href="http://cc.etm77.com">카지노사이트</a><br>


<a href="http://etm77.com">카지노사이트</a><br>


<a href="http://aa.etm77.com">바카라사이트</a><br>


<a href="http://bb.etm77.com">룰렛사이트</a><br>


<a href="http://cc.etm77.com">블랙잭사이트</a><br>


<a href="http://dd.etm77.com">M카지노</a><br>


<a href="http://ee.etm77.com">우리카지노</a><br>


<a href="http://ff.etm77.com">카지노사이트주소</a><br>


<a href="http://gg.etm77.com">온라인카지노사이트주소</a><br>


<a href="http://hh.etm77.com">온라인카지노주소</a><br>


<a href="http://ii.etm77.com">인터넷카지노사이트주소</a><br>


<a href="http://boa93.com">온라인바카라</a><br>


<a href="http://wwe300.com">슬롯머신사이트</a><br>


<a href="http://boa33.com">온라인카지노</a><br>


http://etm77.com - 카지노사이트


http://aa.etm77.com - 바카라사이트


http://bb.etm77.com - 룰렛사이트


http://cc.etm77.com - 블랙잭사이트


http://dd.etm77.com - M카지노


http://ee.etm77.com - 우리카지노


http://ff.etm77.com - 카지노사이트주소


http://gg.etm77.com - 온라인카지노사이트주소


http://hh.etm77.com - 온라인카지노주소


http://ii.etm77.com - 인터넷카지노사이트주소


http://boa93.com - 온라인바카라


http://wwe300.com - 슬롯머신사이트


http://boa33.com - 온라인카지노


http://etm77.com - 카지노사이트


http://etm77.com - 바카라사이트


http://etm77.com - 룰렛사이트


http://etm77.com - 블랙잭사이트


http://etm77.com - M카지노


http://etm77.com - 우리카지노


http://etm77.com - 카지노사이트주소


http://etm77.com - 온라인카지노사이트주소


http://etm77.com - 온라인카지노주소


http://etm77.com - 인터넷카지노사이트주소


http://etm77.com - 온라인바카라


http://etm77.com - 슬롯머신사이트


http://etm77.com - 온라인카지노


<a href="http://etm77.com">카지노사이트</a><br>


<a href="http://etm77.com">바카라사이트</a><br>


<a href="http://etm77.com">룰렛사이트</a><br>


<a href="http://etm77.com">블랙잭사이트</a><br>


<a href="http://etm77.com">M카지노</a><br>


<a href="http://etm77.com">우리카지노</a><br>


<a href="http://etm77.com">카지노사이트주소</a><br>


<a href="http://etm77.com">온라인카지노사이트주소</a><br>


<a href="http://etm77.com">온라인카지노주소</a><br>


<a href="http://etm77.com">인터넷카지노사이트주소</a><br>


<a href="http://etm77.com">온라인바카라</a><br>


<a href="http://etm77.com">슬롯머신사이트</a><br>


<a href="http://etm77.com">온라인카지노</a><br>


</div>

http://boa33.com

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view