iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42352020 Fri, 26 Oct 2018 13:58:12 +0700 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42349207 Mon, 02 Jul 2018 09:16:06 +0700 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42349184 Sat, 30 Jun 2018 17:26:27 +0700 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฏการเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42349121 Thu, 28 Jun 2018 13:44:19 +0700 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42348714 Wed, 06 Jun 2018 00:05:12 +0700 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง SketchUp 2016 สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42345502 Thu, 01 Mar 2018 23:02:13 +0700 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42344787 Thu, 15 Feb 2018 15:47:59 +0700 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42344786 Thu, 15 Feb 2018 15:39:04 +0700 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42328622 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่ http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42306954 Mon, 19 Sep 2016 11:42:43 +0700 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องยีนและโครโมโซม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42305867 Wed, 14 Sep 2016 15:23:07 +0700 การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42304848 Tue, 06 Sep 2016 12:52:32 +0700 ผลงาน ห้องสมุด 5G สู่การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42304843 Tue, 06 Sep 2016 11:38:48 +0700 รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42304800 Tue, 06 Sep 2016 09:33:39 +0700 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจ ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน) http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42288231 Tue, 26 Apr 2016 11:42:14 +0700 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42271777 Tue, 29 Dec 2015 23:00:43 +0700 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางทิพย์รัตน์ ปะสีละเตสัง http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42271270 Fri, 25 Dec 2015 19:56:50 +0700 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42264875 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42264637 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42264019 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ผลงานครูชัยวุฒิ สุทธจ้อย http://www.tp.ac.th/index.php?mo=3&art=42263594 Wed, 25 Nov 2015 08:15:22 +0700