สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (ห้องเรียนพิเศษ)

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต – จำนวนชั่วโมง / ปีการศึกษา

วิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นก./ปี

ชม./ปี

นก./ปี

ช.ม./ปี

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

เรียนล่วงหน้า

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

6. ศิลปะ

7. การงานอาชีพฯ

     -  พิมพ์ดีด (คอมพิวเตอร์)

8. ภาษาต่างประเทศ

    -  ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)

3.0

3.0

3.0

 

4.0

2.0

2.0

2.0

 

3.0

120

120

120

-

160

80

80

80

 

120

1.0

5.0

2.0

-

1.0

-

-

2.0

1.0

2.0

2.0

40

200

80

80

40

-

-

80

40

80

80

-  แนะแนว (40 ชม.)

-  ชุมนุม (40 ชม.)

-  ลูกเสือ/ยุวกาชาด       (40 ชม.)

-  ส่งเสริมรักการอ่าน    (40 ชม.)

-  เสริมพิเศษ/ค้นคว้าอิสระ (40 ชม.)

 

รวม

รวมหน่วยกิต/ชม.

22.0

880

16

720

200

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1800  ชั่วโมง/ปีการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียนปกติ) 

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต – จำนวนชั่วโมง / ปีการศึกษา

วิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นก./ปี

ชม./ปี

นก./ปี

ช.ม./ปี

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

6. ศิลปะ

7. การงานอาชีพฯ

     -  คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

    -  ภาษาญี่ปุ่น/จีน

3.0

3.0

3.0

4.0

2.0

2.0

2.0

 

3.0

120

120

120

160

80

80

80

 

120

1.0

2.0

-

1.0

-

-

1.0

1.0

2.0

1.0

40

80

-

40

-

-

40

40

80

40

-  แนะแนว (40 ชม.)

-  ชุมนุม (40 ชม.)

-  ลูกเสือ/ยุวกาชาด       (40 ชม.)

-  ส่งเสริมรักการอ่าน    (40 ชม.)

รวม

รวมหน่วยกิต/ชม.

22.0

880

9.0

360

160

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1400  ชั่วโมง/ปีการศึกษา

 

view