สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลของนักเรียน

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

468

454

418

388

346

325

299

291

289

310

561

506

425

397

361

351

333

327

311

316

398

373

318

312

326

343

316

321

308

289

529

526

536

538

504

426

400

379

395

381

1956

1859

1697

1635

1537

1445

1348

1318

1303

1296

ดาวน์โหลดไฟล์

view