สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลของนักเรียน

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

2553

2554

2555

2556

2557

2558

468

454

418

388

346

325

561

506

425

397

361

351

398

373

318

312

326

343

529

526

536

538

504

426

1956

1859

1697

1635

1537

1445

view