สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา

ปีการศึกษา

จำนวนบุคลากร

รวม

(คน)

      ครู       

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

ครู

อัตราจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

76

74

74

73

82

79

82

91

86

84

9

9

9

9

8

7

6

5

5

5

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

15

21

17

17

18

18

13

16

11

12

5

7

6

6

5

11

9

9

14

9

107

113

108

113

115

117

113

124

119

113

view