สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลผู้บริหาร

ที่

ชื่อ - สกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

นายพิษณุ  รัตนสุพร

นายวิสุทธิ์  วิโรจนารมย์

นายอุทัย  ขัติยศ

นายกฤษณ์  สุวรรณประดิษฐ์

นายชวลิต  วิชาศิลป์

นายเสรี  พิมพ์มาศ

นายไพบูลย์ เกษตรการุณย์

นายวิสุทธิ์  พิมพ์มาศ

นายสนอง  ก้อนสมบัติ

นายเกียรติชาย  ทิพย์บุญศรี

นางนภาพร แสงนิล

นางธิดา เสมอใจ

12 พฤษภาคม 2513  - 10 กันยายน 2517

20 ตุลาคม 2518 – 5  ส.ค. 2523

5  สิงหาคม 2523 – 30 กันยายน 2535

1  ตุลาคม 2535 – 25 กุมภาพันธ์ 2539

1  มีนาคม 2539 – 11 ตุลาคม 2543

13 พฤศจิกายน 2543 – 12 ธันวาคม 2545

12 ธันวาคม 2545 – 30 กันยายน 2552

28 ธันวาคม 2552 – 28 ธันวาคม 2554

1  กุมภาพันธ์ 2555 – 21 พฤศจิกายน 2556

22 พฤศจิกายน 2556 – 30 กันยายน 2558

17 ธันวาคม 2558 - 

10 กรกฎาคม 2563

view