สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประวัติสถานศึกษา

            โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่135  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2513 ในที่ดินสาธารณะของตำบลริม  ริมฝั่งแม่น้ำน่านติดกับสถานีตรวจอากาศอำเภอท่าวังผา ในพื้นที่  23 ไร่  2 งาน 20 ตารางวา  ก่อนเปิดสอนประชาชนและข้าราชการได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง  เมื่อเริ่มแรกเปิดการศึกษาในปีการศึกษา 2513  มีนักเรียนชาย 31  คน  นักเรียนหญิง 16  คน  โดยมีนายพิษณุ  รัตนสุพร เป็นผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม 2513   ถึงวันที่ 10  กันยายน  2517

            ต่อมาโรงเรียนได้ทราบแผนงานของกรมสามัญศึกษาเกี่ยวกับการขยายตัวของโรงเรียนมัธยมศึกษาและได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินของโรงเรียนไม่สามารถขยายได้อีก   จึงติดต่อหาที่ตั้งโรงเรียนใหม่โดยขออนุญาตจากอำเภอและจังหวัด เพื่อใช้ที่สาธารณประโยชน์แห่งใหม่ของหมู่บ้านอาฮาม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ซึ่งมีเนื้อที่ 79 ไร่   แต่ที่ดินดังกล่าวต้องผ่านสนามบิน ต.ช.ด.มว. 509  ทำให้ไม่สะดวกจึงขอสับเปลี่ยนกับที่ดินกับ ต.ช.ด.มว. 509  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 64 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา  และได้ขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษาย้ายไปที่ตั้ง ณ ที่ตั้งแห่งใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2516   ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

ข้อมูลอื่นๆ


ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ที่ตั้ง :  เลขที่ 135  หมู่  3   ต. ท่าวังผา   อ. ท่าวังผา  จ. น่าน   รหัสไปรษณีย์  55140  โทรศัพท์ 054 - 799115  โทรสาร  054 – 755503    e-mail :  tp @ hotmail .com   Website  :  www.tp.ac.th

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ระดับการศึกษาที่ให้บริการ :    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย

สัญลักษณ์ของโรงเรียน :      เป็นรูปเจดีย์เปล่งรัศมีโดยรอบ  ซึ่งหมายถึง  ความดีอันสูงสุดและความสว่างแห่งปัญญา

อักษรย่อของโรงเรียน       คือ  ท.พ.

สีประจำโรงเรียน             สีฟ้า – แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นกาสะลอง

ปรัชญาประจำโรงเรียน    ประพฤติดี  เรียนดี  ขยัน  ประหยัด

view