สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีการเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนต่อไป และถือโอกาสในการแนะนำบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑.ครูณีรวัลย์ ไชยวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ย้ายจากโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ๒. Ms.Riko Iwanaga ครูสอน ภาษาญี่ปุ่น จากประเทศญี่ปุ่น ๓.นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๒ คน และมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดังนี้ ๑.นักเรียนสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นป.๕-ป.๖ ๑๐ ลำดับ ๒.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนสูงสุดของแต่ละห้องเรียน จำนวน ๗ คน ๓.นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน ๔.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ๑๐ ลำดับแรก จำนวน ๕๐ คน

>>คลิกรูปภาพเพิ่มเติม<<

Tags :

view