สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา”

รองผู้อำนวยการมนตรี กาวี ครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ครูณัฐพร ธรรมวงศ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา” สำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางให้สถานศึกษา นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตอันเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีนายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รอง ผอ. สพม.๓๗ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

Tags :

view