สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชฯ

ครูกาญจนา ธนะขว้าง พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชภายใต้โครงการนวัตกรรมการปลูกป่า โดยใช้ ๓ เทคโนโลยี ตลอดจนสอดแทรกและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน ด้วยการรักษาสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมพืชและสัตว์ในธรรมชาติ ให้แก่นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวน ๖ โรงเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์) ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Tags :

view