สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมหารือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง โครงการความร่วมมือ การจัดการศึกษาทวิวุฒิ

การประชุมหารือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง โครงการความร่วมมือ การจัดการศึกษาทวิวุฒิ

ครูณัฐพร ธรรมวงศ์ และครูเรณู สุทธน้อย ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมหารือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องโครงการความร่วมมือ

การจัดการศึกษาทวิวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาทวิภาคีแบบ ๒ วุฒิ สภาพปัญหาการได้วุฒิที่ ๒ (ปวช.) แบบเทียบโอนผลการเรียนรูปแบบเดิม

กระบวนการดำเนินงานการได้วุฒิที่ ๒ รูปแบบใหม่ สอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


Tags :

view