สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒

นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีครูนงนุช วงศ์วิเศษ และครูจินตนา อำขำ เป็นครูผู้ดูแล ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


Tags :

view