สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ScQA

การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ScQA

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ScQA ต่อคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดังนี้ ๑.นายเลิศชาย รัตนะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา จ.แพร่ ๒.นางปานเนตร วงศ์ฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ๓.นายดนัยรัตน์ กาศเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ๔.ดร.ธัญพิชชา ฟองลอย ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๗ ๕.นายยงยุทธ อุทธิยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view