สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรณ์ดนัย พรมมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

ได้รับคะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ

การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูวรินทร์ ดวงแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

ได้รับคะแนนสูงสุด วิชาคณิตศาสตร์

การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูวรินทร์ ดวงแก้ว

และเด็กชายกษมา ไชยเรือน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

ได้รับคะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์

การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชลธิชา เสาร์ไชย

และเด็กหญิงชนิดาภา  จิณะไชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

ได้รับคะแนนสูงสุด วิชาภาษาไทย

การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Tags :

view