สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมและลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

การประชุมและลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดประชุมและลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ด้วยสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ตกลงร่วมมือกัน เพื่อดําเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษได้ตามศักยภาพ ซึ่งโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดําเนินการคัดกรองรับรอง และตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข และจัดส่งข้อมูลให้แก่สํานักงานกองทุนเพื่อความ เสมอภาคทางการศึกษาเสร็จสิ้น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจึงจัดประชุมและลงชื่อตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน โดยนายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view