สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การศึกษาเรียนรู้ดูงาน โครงการโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

การศึกษาเรียนรู้ดูงาน โครงการโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ครูดาราลักษณ์ อินปา และครูธัญวรัตม์ โยบรรยงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการศึกษา เรียนรู้ดูงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาซึ่งสำนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมทุนกับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนทุนวิจัยเชิง ปฏิบัติการของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อหาคำตอบของวิธีการพัฒนาการศึกษาผ่านโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยโครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ ของนักเรียน การแสวงหาคำตอบ การคิดวิเคราะห์-คิดสังเคราะห์ผ่านกระบวนการ "ถามคือสอน สะท้อนคิดคือเรียน เขียนคือคิด" ตามกระบวน การวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ทั้งยังพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ นอกจากนี้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญายังได้น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นหลักการ สำคัญบนหลักคิดที่อาศัยฐานความรู้คู่คุณธรรม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแม่จัน และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

Tags :

view