สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอหลักฐานเอกสารการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตศิลาทองและศึกษานิเทศน์จาก สพม.๓๗ ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view