สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกอบด้วย ครูนงนุช วงศ์วิเศษ ครูชนนิศา เมืองมูล ครูภิสชา ไชยบาล และครูกาญจนา ธนะขว้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้เวลา ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม เป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดได้ประพฤติปฏิบัติตน ให้สอดคล้องกับปฏิบัติตนยุวกาชาดอย่างแท้จริง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Tags :

view