สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ฝ่ายบริหาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนา คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการสอบแข่งขัน นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ดังนี้ ๑.ด.ช.ภูวรินทร์ ดวงแก้ว ชั้น ม.๓/๑ ๒.ด.ญ.เขมิกา ทาเป็ก ชั้น ม.๒/๑ ๓.ด.ช.ยุรนันท์ หนองแก้ว ชั้น ม.๓/๑ ๔.ด.ญ.วชิรญาณ์ กันยะ ชั้น ม.๓/๑ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ดังนี้ ๑.ด.ญ.กานต์ปรียา ไชยยศ ชั้น ม.๒/๑ ๒.ด.ช.จตุรภัทร ฆ้องเดช ชั้น ม.๑/๑ ๓.ด.ญ.ณภัทร วงศ์สวัสดิ์ ชั้น ม.๒/๑ ๔.ด.ช.ณัฐพล เขื่อนแก้ว ชั้น ม.๑/๑ ๕.ด.ช.นภัสกร ต๊อดแก้ว ชั้น ม.๓/๑ ๖.ด.ญ.บุษกร จันทร์สุข ชั้นม.๓/๑ ๗.ด.ญ.ปาริฉัตร จิณกับ ๘.ด.ช.ลาภวัต อินต๊ะแสน ชั้น ม.๒/๑ ๙.ศิริญาพร ซามา ชั้น ม.๒/๑ ๑๐.ด.ช.ศิวดล จิณะ ม.๑/๑ ๑๑.ด.ญ.ศุภกานต์ คำแสง ชั้น ม.๒/๑ ๑๒.ด.ญ.สินสุดา รักษ์พอเพียง ชั้น ม.๑/๑

Tags :

view