สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง

กิจกรรมเวทีเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคีปรองดอง

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒ รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ หน่วยที่ ๖ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา ลมฟ้าอากาศรอบตัว การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้าอากาศ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เกิดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ - ๑/๖  เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา จำนวน ๒๑๖ คน โดยมีครูดาราลักษณ์  อินปา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูรัตมณี  ไชยหาญ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ และครูวริศรา  หาญต๊ะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียน

 

<<<รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก>>>

Tags :

view