สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูสุพนธ์ สุยะหมุด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน ๗,๐๐๐ บาทให้กับนักเรียน ๗ ทุน ดังนี้ ๑.น.ส.กัณฐิกา จวงศร ชั้นม.๖/๕ ๒.น.ส.สาลินี อภิโชคมงคล ชั้นม.๖/๒ ๓.น.ส.ศุภานิช บูรณาสกุล ม.๖/๒ ๔.น.ส.จิราพัชร ศิริคุณนาสกุล ๕.น.ส.สุวรรณี ยืนยงกุล ชั้นม.๖/๓ ๖.นายโชคชัย บำรุงศรี ชั้นม.๖/๒ ๗.นายวีรพงศ์ แซ่หาญ ชั้นม.๖/๑

บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด โดยมีครูเรณู สุทธน้อย เป็นผู้ประสานงาน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียน ๕ ทุน ดังนี้ ๑.น.ส.จุรีวรรณ วงค์เนาวรัตน์ ชั้นม.๔/๘ ๒.น.ส.ธินันฑา เพชรธันยบูร ชั้นม.๔/๒ ๓.น.ส.เมธปิยา เทพกัน ชั้นม.๔/๔ ๔.นายบัณฑูรณ์ ต๊อดแก้ว ชั้นม.๕/๗ ๕.น.ส.จุฑามาศ คำรศ ชั้นม.๖/๓

Tags :

view