สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนศรีสระวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Tags :

view