สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบรางวัลการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

การมอบรางวัลการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ดังนี้ครูที่มีสถิติการออมสูงสุด ๕ รางวัล ๑.ครูธนากรณ์ ท่วมอ้น ๒.ครูสุพรรรณ จิณะไชย ๓.ครูชนนิศา เมืองมูล ๔.ครูจินตนา อำขำ ๕.ครูพัทธยา สิงห์ธนะ นักเรียนที่มีสถิติการออมสูงสุด(ระดับชั้น) ๖ รางวัล ๑.ด.ช.ธนโชติ กันทะ และด.ช.วิศรุต สมยศ ชั้น ม.๑/๒ ๒.ด.ญ.ศุภกานต์ คำแสง ชั้น ม.๒/๑ ๓.ด.ช.กฤษณบดินทร์ นาคสุวรรณ ชั้นม.๓/๓ ๔.น.ส.ชนาพร ไชยสลี ชั้นม.๔/๑ ๕.น.ส.วิสสุตา คำแสน ชั้นม.๕/๒ ๖.นายธนวัฒน์ ทะนิต๊ะ ชั้นม.๖/๔ ห้องเรียนที่มีสถิติการออมสูงสุด ๒ รางวัล ๑.ชั้นม.๒/๑ ๒.ชั้นม.๖/๒ นักเรียนที่มียอดเงินออมสูงสุด ๒ รางวัล ๑.ด.ญ.ธนพร กมล ชั้นม.๓/๒ ๒.น.ส.วรินทร์พร พิพัฒน์คงถาวร นักเรียนผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานงานธนาคารโรงเรียนยอดเยี่ยม ๑.ด.ญ.ศุภกานต์ คำแสง ชั้นม.๒/๑ ๒.น.ส.อนันต์ชนก โลราช ชั้นม.๖/๒ ๓.น.ส.จารุวรรณ อินติ๊บ นักเรียนผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานงานธนาคารโรงเรียน ๑.ด.ช.ศุภวิชณ์ ปัญญาดี ๒.ด.ญ.อรไพลิน ธนะขว้าง ๓.ด.ญ.ชลธิชา เสาร์ไชย ๔.ด.ญ.ภีรณัฐ วัชรางกูร

Tags :

view