สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรม TARO To School ๒๐๑๘ "ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน"

กิจกรรม TARO To School ๒๐๑๘ "ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน"

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม TARO To School ๒๐๑๘ "ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน" ซึ่งสหวิทยาเขตศิลาทอง ร่วมกับ www.eduzones.com ได้กำหนดจัดกิจกรรม TARO To School ๒๐๑๘ "ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน" เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาและจัดกิจกรรมค้นหาตนเองให้กับนักเรียน โดยการสัมมนารูปแบบ Talk Show สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสำคัญของการค้นหาตนเอง ให้มีความหวัง และสร้างแรงบันดาลใจ ในการตั้งเป้าหมายในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
จัดกิจกรรม ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view