สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รางวัลหน่วยงานดีเด่น ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดน่าน

รางวัลหน่วยงานดีเด่น ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน              ด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดน่าน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ให้โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นหน่วยงานดีเด่น ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๗๖ หน่วยงานที่ผ่านการประเมินของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน จากจำนวนหน่วยเบิกทั้งหมดมี ๘๐ หน่วยงาน

Tags :

view