สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ครูไพลิน ยาวิไชย ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม ได้รับโล่รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นข้าราชการครูสายการสอนเป็นบุคคล ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วย เหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานที่เป็นประจักษ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็น รูปธรรม ได้รับโล่รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Tags :

view