สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รำลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณตามขนบธรรมเนียมอันดีงามที่สืบต่อกันมา เชิดชู เกียรติบุคลากรครูในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความเจิรญก้าวหน้าได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธี มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีถวายองค์ผ้าป่าวันครูปี ๒๕๖๒ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงคุณ บูรพาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูดีเด่นในด้านต่างๆ กิจกรรมจัด ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view