สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา

วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล โดยมีการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา ที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ตามความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) กับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เข้าโครงการนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยซีหนาน ว่าได้รับมอบหมายผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน จำนวน ๒ ท่าน มาติดตามประเมินผลหลักสูตรภาวะผู้นำทางการศึกษา ณ ห้องประชุม B๕๓๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Tags :

view