สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมค่ายดนตรีสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายดนตรีสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายดนตรีสากลให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรีให้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนดนตรีอย่างมีความสุข โดยมีครูกิตติศักดิ์ มะโน เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งกิจกรรมค่ายดนตรีจัด ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view