สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธนาคารออมสินมอบรางวัล "ออมดีเด่น" สายสามัญศึกษา และ มอบเงินสนับสนุนบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสินมอบรางวัล "ออมดีเด่น" สายสามัญศึกษา และ มอบเงินสนับสนุนบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางชนนิศา เมืองมูล ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนักเรียนทีมงานธนาคารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับมอบรางวัล "ออมดีเด่น" สายสามัญศึกษา จากธนาคารออมสิน เนื่องจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเงินรางวัลที่ได้รับสำหรับทีมงานธนาคารโรงเรียน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท และทางโรงเรียน จำนวน ๔,๐๐๐ บาท และตามที่ธนาคารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นธนาคารโรงเรียนในความดูแลของธนาคารออมสินสาขาท่าวังผา ได้ดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งทางธนาคารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นสำนักงานธนาคารโรงเรียน ที่มีจำนวนการปฏิบัติการลงรายการสูงสุดเป็นอันดับที่ ๓ ในจำนวนธนาคารโรงเรียนที่สังกัดธนาคารออมสินภาค ๙ จากจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น ๖๘ โรงเรียน ธนาคารออมสินจึงมอบเงินสนับสนุน สำหรับบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน จำนวน ๗,๐๐๐ บาท                                                                                                          

Tags :

view