สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนปัว ซึ่งมีนางธัญวรัตม์ โยบรรยงค์ นางดาราลักษณ์ อินปา นางทิพย์รัตน์ ปะสีละเตสัง ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ดูแล

Tags :

view