สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่หรือแนะนำแก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view