สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาจังหวัดน่าน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงลักษณะอาชีพต่างๆ แนวทางในการประกอบอาชีพ แนวโน้มสภาวะของตลาดแรงงานปัจจุบัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทดสอบความพร้อมทางอาชีพทำให้ทราบถึงความสนใจ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง และเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view