สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด

การแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมการแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียน นักศึกษา เขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เพื่อคัดเลือกที่ ๑ ไปแข่งขัน ระดับประเทศที่ จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่งได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๕ เหรียญ ดังนี้ ๑๐๐ m หญิง ๒๐๐ m หญิง ๔X๑๐๐ m หญิง ผลัดผสม หญิง อัฏฐกรีฑา ชาย รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๒ เหรียญ ดังนี้ ๔x๑๐๐ m ชาย ๑๐๐ m หญิง รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๓ เหรียญ ดังนี้ ๔๐๐ m ชาย ๔X๔๐๐ m ชาย ๔X๔๐๐ m หญิง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ๕ คน ๑.น.ส.ปณิตา ปินไชย ๒.น.ส.ชลิญญา ตั้งเจียมศรี ๓.น.ส.ภิรมณ สุขโข ๔.น.ส.เจษฎาภรณ์ อนันต์ ๕.นายศุภกิตติ์ กันทะตา โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ควบคุมดูแล

Tags :

view