สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

การแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมแสดงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อควรระวังของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา "ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๘๔ ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางมัธณา จินะแปง นางนงนุช วงศ์วิเศษและน.ส.ศิริลักษณ์ อินทา ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

Tags :

view