สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ทำการนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสื่อสารในการดำเนินการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลจำนวนนักเรียนมาใช้ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายพูนสิน พงษ์สศุภษะ ผู้แทนผู้ปกครอง นางกาญจนา เสนนันตา ผู้แทนผู้ปกครอง นายวาท เชียงหนุ้น ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประกวด พายัพสถาน ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ นายวสันต์ ศรีมงคล นายชลายุทธ์ วิเศษกาศ นายวันชัย พูลทรัพย์ นายสุรศักดิ์ คำศรีใส นางดารา จิณะไชย นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง สิบเอกธนากรณ์ ท่วมอ้นนายศราวุธ ธรรมวงศ์ นางสาวจินตนา อำขำ และนางวณัทสนันท์ คงตาล ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มีหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาอำนวยความสะดวก ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

Tags :

view