สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข ระบบส่งน้ำชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ โยธาธิการและผังเมืองจ.น่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่ทำการปกครอง อำเภอท่าวังผา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชนตำบลท่าวังผา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในนามชุมชนอำเภอท่าวังผา และโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอขอบคุณทุกท่านที่มา ณ โอกาสนี้

Tags :

view