สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"

โครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"

๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางกาญจนา ธนะขว้าง และนายชัชวุธ สายเม้า ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน ๑๒ คนเข้าร่วมโครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนร่วมเสนอแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแนวทางการประเมินพลวัติของชนิดและประชากรนกในพื้นที่ศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ "ป่าไม้" ผ่านมุมมองของการอนุรักษ์ "นก"โดยจัดอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายการเรียนรู้ส่วนภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน และอุทธยานแห่งชาติดอยภูคา

Tags :

view