สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมโครงการค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ ๑๓ (Just want to know just want to get camp Project ๑๓)

กิจกรรมโครงการค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ ๑๓  (Just want to know just want to get camp Project ๑๓)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ ๑๓ (Just want to know just want to get camp Project ๑๓) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๑๗๗ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รุ่นพี่ได้แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับรุ่นน้องและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง ให้ทุกคนรักสถานบัน ซึ่งจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view