สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมรวมตำบล

กิจกรรมรวมตำบล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดให้ทำกิจกรรมรวมตำบล ซึ่งทำกิจกรรมในวันศุกร์คาบที่ ๗-๘ ดังนี้ ตำบลผาทอง ตำบลท่าวังผา ตำบลแสนทอง ตำบลศรีภูมิ ตำบลริม ตำบลตาลชุม ตำบลเจดีย์ชัย โดยกิจกรรมสัปดาห์นี้ให้นักเรียนร่วมกันเลือกสถานที่ เพื่อจะพัฒนาตำบล พร้อมกับกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบล

Tags :

view