สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางนงนุช  วงศ์วิเศษ   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางนงนุช  วงศ์วิเศษ   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับภูมิภาค : ภาคเหนือในการแสดงผลงาน “Lab School Festivel : Towards Word Class Education”  โรงเรียนในฝัน  ระดับภาคเหนือ  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 59 เป็นตัวแทนนำเสนอระดับประเทศต่อไป

ดาวน์โหลด

Tags :

view