สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน            แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง          : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอน

                      แบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ผู้ศึกษา         : นายกรวิชญ์  อภิวัฒน์ธัญสิริ

ตำแหน่ง        : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

 

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑.) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ

การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐  (๒.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL วิชาภาษาไทย

ท๒๒๑๐๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  (๓.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ

การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ที่กำลังเรียนวิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ จำนวน ๓๔ คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (๑.) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๖ ชุด  (๒.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ (๓.) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL

วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (%)

และแบบทดสอบ t-test ( Dependent sample )

 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

จากการศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้ด้วยเทคนิคการสอน

แบบ KWDL วิชาภาษาไทย  ท๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สรุปผลได้ดังนี้

. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL วิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๖ ชุด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ไว้ ๘๐/๘๐

. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ .๐๕

. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค

การสอนแบบ KWDL โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

 

 

 

view