สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน        :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง   

                        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา        :  นางธัญวรัตม์   โยบรรยงค์

                      โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

 

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3

รหัสวิชา ว22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์ 80/80  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3  รหัสวิชา ว22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน  36 คน

ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

เครื่องมือในการศึกษาคือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและ

การเปลี่ยนแปลง  วิชาวิทยาศาสตร์ 3  รหัสวิชา ว22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 
รหัสวิชา ว22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t - test) 

            ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.65/83.37  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  ผลการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและ

การเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

(= 4.60 , S.D. = 0.67)

 

 

 

 

view