สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

ผู้รายงาน      นางสาวจิรนันท์    ศรีจันทร์

ตำแหน่ง       ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ปีที่ดำเนินการศึกษา       ปีการศึกษา 2560

 

            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามเกณฑ์ 80 /80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand  ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากขึ้นไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม   อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 227 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand  ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที  t-test dependent  ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 83.38/82.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(English Reading Skill Exercises)  เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) เรื่อง Tourist Attractions and Festivals in Thailand ร่วมกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.42

           

 

 

 

 

view