สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อผู้รายงาน           นางนันทิชา  พรมอ้น

ปีที่ดำเนินการ        ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อ

 

    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีวัตถุประสงค์ คือ  1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)  3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)  ปีการศึกษา  2559  จำนวน 211 คน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  (แพร่-น่าน) ปีการศึกษา  2559  จำนวน  39  คน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  6 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที  t-test dependent  ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ  E1 / E2   เฉลี่ย  เท่ากับ  83.40/85.38  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/80   นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT)  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.57 

view