สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่

วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practice)

 

การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำข้าวซี่

 

ระบำข้าวซี่  เป็นการแสดงที่นำเอาขั้นตอนการทำขนมซี่  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น        บ้านอาฮาม  ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  มาถ่ายทอดในรูปแบบของการแสดง  ท่ารำประยุกต์มาจากขั้นตอนและกรรมวิธีการทำขนมซี่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านและการสาธิตขั้นตอนการผลิตขนมซี่ ของนายอินสอน  พิสอน บ้านเลขที่   94  หมู่ 3 บ้านอาฮาม  ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา    จังหวัดน่าน โดยเริ่มต้นตั้งแต่  การนำข้าวสารเหนียว ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยม      นำข้าวพันธุ์ กข. 6 แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน  การนำข้าวสารเหนียวที่แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน  มาล้างให้สะอาด การตากข้าว  การทอดข้าว  การผสมข้าวกับน้ำอ้อย เกลือ ถั่วลิสง  การรีดขนมซี่   การตัดขนมซี่  การบรรจุภัณฑ์   และการนำเอาขนมซี่ที่ผลิตและบรรจุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วไปรับประทานหรือนำออกไปจำหน่ายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน   ทั้งนี้ โอกาสในการนำชุดการแสดงระบำข้าวซี่ไปแสดง ได้แก่ งานมงคล  งานบุญต่างๆ การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง   และงานรื่นเริงทั่วไป และที่มาของชื่อขนมซี่  ได้มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านและผู้ผลิตขนมซี่เล่าว่าเวลาทอดข้าวเสียงจะดังซี่ๆและเมื่อนำมาเทลงในถาดเพื่อตัดจำหน่ายเมล็ดข้าวก็จะเรียงเม็ดเป็นซี่ ๆ จึงตั้งชื่อว่า ขนมซี่ 

นางนงนุช  วงศ์วิเศษ  ครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  จึงได้ประดิษฐ์ท่ารำ ระบำข้าวซี่ เพื่อบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการบูรณาการเรื่องข้าวสู่     แผนการจัดการเรียนรู้  การอนุรักษ์อาชีพทำขนมซี่  การส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และรักษาศิลปวัฒนธรรมไว้  และเพื่อนำไปประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101 สาระนาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนได้ศึกษาในรูปแบบของ การแปรรูปข้าวเป็นขนมซี่  จึงได้ตั้งชื่อชุดการแสดงให้สอดคล้องกับอาชีพในหมู่บ้าน  ให้น่าสนใจและชวนติดตาม  คือ  ระบำข้าวซี่ 

 

view