สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

            ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

                           1.  ผลการหาคุณภาพของคู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คุณภาพของคู่มือการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ 31101       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้คุณภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ ระดับมาก  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง

                2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้คู่มือการจัด การเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05        

                3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้คู่มือการจัด การเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้คุณภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 แสดงว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

           จากการที่ผู้รายงานได้ศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า   คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส   ศ31101  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากคู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    อยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้รายงานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือโดยยึดรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ    ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดอย่างแท้จริง

           ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1          รหัส ศ31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   เนื่องมาจาก

            1.  คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนที่เชื่อถือได้  มีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  เริ่มตั้งแต่การศึกษาหลักสูตร  การศึกษามาตรฐาน  ตัวชี้วัด  การกำหนดหน่วย  กำหนดเนื้อหา โดยการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี   เกี่ยวกับการสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้  และผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ

               2.  คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ได้นำสื่อประสมที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี  สื่อประเภทวัสดุ   การทดลองและวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ  โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมหลากหลาย  มีทั้งแบบกลุ่ม  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้   เน้นการปฏิบัติ  การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และศึกษานอกสถานที่   โดยยึดหลักจิตวิทยามี    การเสริมแรงจูงใจ โดยการกล่าวชมเชย   ตรวจคำตอบหลังกิจกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมเสร็จและร่วมกันเฉลยพร้อมกันทั้งชั้นเรียน  ทำให้ผู้เรียนทราบผลย้อนกลับทันทีว่าผิดหรือถูก   ซึ่งเป็นแรงเสริมทำให้ผู้เรียนเกิดอาการตอบสนอง   ที่มีความถี่  คือตั้งใจทำงานมากขึ้น จากข้อสังเกตพบว่า  ผู้เรียนส่วนใหญ่กระตือรือร้น   และสนใจในการเรียนรู้

                 จึงเห็นได้ว่าคู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ  ที่ส่งผลต่อผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 4  แนวการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

view