สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงาน ห้องสมุด 5G สู่การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ผลงาน ห้องสมุด 5G สู่การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

ห้องสมุด 5G สู่การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน (5G Developing Library to Enhance the Learning Skills of Student’s Thawangphapittayakom school)

ชื่อผู้เสนอผลงาน นางนภาพร  แสงนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สังกัด สพม. เขต 37  จังหวัดน่าน  โทรศัพท์มือถือ.082-8919200 

e-mail Napa_0415@hotmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ

          โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และ  

การดำรงชีวิตในอนาคต ทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยได้ขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น สนองกับนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้       ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนยุคใหม่ และการพัฒนาครู ระบบทดสอบ การวัดและประเมินผล พร้อมทั้งเร่งรัดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนและการพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม

มีความเป็นไทย มุ่งสร้างกระแสสังคมและสร้างนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก ส่งเสริมให้สื่อทุกประเภท การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิด

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ดังนั้น การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมให้เป็น “ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน”เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จึงมุ่งพัฒนาจากสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมสนองตอบกับความต้องการในการเรียนรู้ของทุกกลุ่มนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี รวมถึงการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(e-Learning) เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์เป็นการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ด้วยจุดเน้นการดำเนินงานที่ดี 5 ประการ (5G)  ให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจัดการ มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมด้วยการให้บริการ สื่อ เทคโนโลยี กิจกรรมหลากหลายที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สู่การกระตุ้นผู้ปกครองและชุมชนให้เห็นความสำคัญของห้องสมุด ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมีทักษะการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สูงขึ้น อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดให้ทันสมัย พร้อมใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ครูและชุมชนผู้สนใจทั่วไปของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

2) เพื่อใช้แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

         เป้าหมายในการพัฒนา(ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและหรือเป้าหมายเชิงคุณภาพ

และระยะเวลาดำเนินการ)

            - เป้าหมายเชิงปริมาณ

                          - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน จำนวน 1 แหล่งเรียนรู้         

                         - นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจำนวน 1,348  คน

                         - ครูและบุคลากรโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจำนวน 114  คน         

 - เป้าหมายเชิงคุณภาพ

             โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ พร้อมให้บริการ เป็นศูนย์กลางเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตามความต้องการและความสนใจครอบคลุมผู้ใช้บริการกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากร รวมถึงชุมชน      

 ระยะเวลาดำเนินการ  

ปีการศึกษา 2558 - 2559

 

  3.  วิธีดำเนินการ/แผนการดำเนินงาน

          1) การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดให้ทันสมัย พร้อมใช้ พร้อมให้บริการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อทุกคน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มีวิธีดำเนินการดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาห้องสมุด และ

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน โดยได้ได้ศึกษา หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  จากเอกสาร

การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาและเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ

การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามปณิธานของโรงเรียนในฝัน ในศตวรรษที่ 21  ของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และคณะกรรมการบริหารวิชาการ

 โดยการประชุมระดมความคิดเห็น

 

- คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็น

- คณะกรรมการสภานักเรียนโดยการประชุมและสอบถามความคิดเห็น

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และชมรมศิษย์เก่า

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายเพื่อ  การระดมทรัพย์

          ขั้นที่ 3 นำผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามขั้นที่ 2 และผลการทบทวนเอกสาร แนวคิดจากขั้นที่ 1แล้วนำมาสังเคราะห์สรุปเป็นประเด็นเพื่อ    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดตามบริบทและความต้องการของโรงเรียน ด้วยจุดเน้นการดำเนินงานที่ดี 5 ประการ (5G) ดังนี้

1)      จุดเน้นที่ 1 1G- Good participation  whole school management 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กรที่ดี   ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายดำเนินงานห้องสมุดรักการอ่าน

2. ประชุมสร้างความเข้าใจเป้าหมายเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

3. จัดหาและจัดซื้อหนังสือ วารสารหนังสือพิมพ์ หนังสือคู่มือและหนังสือเพิ่มเติม

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

2)  จุดเน้นที่ 2 2G- Good information communication and technology    

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

     1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านICT

               2. จัดสร้างและปรับปรุงห้อง Edutainment Zone (Electronic Classroom) โซนสืบค้น และดูหนังฟังเพลง

     3. ปรับปรุงห้องเรียน E-Class และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ  E –Laboratory 

4. จัดหาและจัดซื้อ Tablet ลงโปรแกรม E-Book Reading Buffet /DLIT

3)      จุดเน้นที่ 3 3G - Good reading atmosphere management การจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

     1. จัดบรรยากาศภายในห้องสมุด

     2. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

     3. สร้างโรงเรือนปลูกผักOrganic

4)      จุดเน้นที่ 4 4G- Good integrate reading activities การจัดกิจกรรมบูรณาการ

ส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

     1. จัดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน/ยอดนักอ่าน

     2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

     3. จัดกิจกรรมบูรณาการการอ่านในวัน/โอกาสสำคัญ(วันสุนทรภู่/วันอาเซียน/ตอบปัญหาสารานุกรมฯ)

     4. จัดกิจกรรมคลินิกภาษา แก้ปัญหาการอ่าน

     5. จัดกิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชน

     6. จัดป้ายนิเทศความรู้สู่ชุมชน

     7. จัดกิจกรรม DJ.น้อย “สีสันTP. Today”

     8. จัดกิจกรรมReading warming family การอ่านสานสัมพันธ์สู่ครอบครัว

     9. จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน

     10. จัดกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก

     11. จัดกิจกรรมMorning update เรื่องเล่าเช้านี้

5)      จุดเน้นที่ 5 5G- Good service for learning activities กิจกรรมการให้บริการที่ดี

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

     1. พัฒนาครูและบรรณรักษ์

                2. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

     3. จัดกิจกรรมชุมนุมยุวบรรณารักษ์

     4. พัฒนาระบบการสืบค้นและการยืม- คืน

          ขั้นที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อนำเสนอประเด็นการพัฒนาตามจุดเน้น 5 ประการ และรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นนโยบายสู่การปฏิบัติ

2) การนำแนวทางการพัฒนาห้องสมุดด้วยจุดเน้นการดำเนินงานที่ดี 5 ประการ (5G) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมสู่การปฏิบัติ โดยดำเนินขั้นตอนการทำกิจกรรมตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ดังนี้

    ขั้นที่ 1 การวางแผน(Planning) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันสู่การปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงประเด็น ผู้พัฒนาจึงได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและห้องสมุด

2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู นักเรียน

     3. จัดทำเป็นโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด และกิจกรรมย่อยใน 5 จุดเน้นที่ดี พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องใน 4 กลุ่มงานบริหาร และบุคลากรของโรงเรียน

   ขั้นที่ 2 การดำเนินงาน (Doing) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติของผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กิจกรรมตามประเด็น 5 จุดเน้นที่ดีของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ด้วยกิจกรรมย่อยของแต่ละจุดเน้น

   ขั้นที่ 3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล(Checking) โดยแต่งตั้งทีมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 4 งาน และผู้ช่วยผู้อำนวยการในแต่ละกลุ่มงาน  ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ให้คำแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้สำเร็จ ลุล่วง รวมทั้งประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามจุดเน้น และประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

 

 

              ขั้นที่ 4 การรายงานผล และสะท้อนผล เพื่อการปรับปรุง และพัฒนา (Action) นำผลการประเมินการดำเนินกิจกรรมตามจุดเน้น และประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้มาวิเคราะห์แปลผลเพื่อรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ และนำผลสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

4. ผลการดำเนินงาน

1)      โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

ในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว  มีหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ พร้อมให้บริการ ด้วยบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมมีชีวิตส่งเสริมการอ่าน 12 กิจกรรม ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจครอบคลุมผู้ใช้บริการกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากร รวมถึงชุมชน ด้วยการดำเนินงาน 5 จุดเน้นที่ดี(5G) ซึ่งจากการประเมินความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดำเนินงานห้องสมุด 5G ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2)      นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะ

ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าสู่โลกของการทำงาน ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะย่อย 4ทักษะคือ ทักษะการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้  ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์  และทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ ผล

การประเมินความคิดเห็นของคณะครูและนักเรียนที่มีต่อระดับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ผลสัมฤทธิ์ของงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดที่เป็นศูนย์กลางเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีวัสดุครุภัณฑ์ สื่อประกอบการเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการสืบค้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่านที่เหมาะสม

2.โรงเรียนได้กำหนดจุดเน้นที่ดี 5 ประการในการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติจากฐานปัญหาและความต้องการ

การพัฒนาร่วมกันเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ อันเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกแห่ง

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21เป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีของนักเรียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีเครือข่ายการประสานความร่วมมือในการระดมทุนและทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น

3. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เนื่องจากได้รับการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การเรียนแบบโครงงาน การเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารที่ต้อง ฝึกคิด

ฝึกปฏิบัติ ได้รับการสนับสนุนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้เรียนสามารถเข้าประกวดแข่งขันงานวิชาชีพและวิชาการจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลหลายรายการ

 

  5. ปัจจัยความสำเร็จ

  1. การทํางานที่มีเป้าหมายชัดเจนมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่จะเกิดกับตัวนักเรียนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ทําให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

  2. การวางแผน กำหนดกรอบแนวคิด  การร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาตัวผู้เรียน และแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหาวิธีแก้ไข นำมาซึ่งวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้นและโครงการแนวทางการดำเนินงานที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจน   

  3. ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารทีมงาน ความกล้าคิด กล้าทํา ติดตามงานตลอดเวลา ลงมือทํางานด้วยตนเอง และมีแนวร่วมในการทํางาน   

  4. บรรณารักษ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์และคณะทํางานมีความรับผิดชอบ ขยัน และมีจิตบริการ อดทนต่ออุปสรรคต่างๆ  

            5. การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายของโรงเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการผู้นำชุมชน สมาคมผู้ปกครองและชมรมศิษย์เก่าสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งการร่วมดูแลส่งเสริมพฤติกรรมทักษะชีวิต และการสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงหน่วยงานในชุมชน เห็นความสำคัญ สนับสนุนงบประมาณในการร่วมสร้างทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน

           6. ครูมีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ(Learning by Doing) โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยบันได 5 ขั้น เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากประเด็นปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และมีครูเป็นที่ปรึกษา

           7. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น รักการเรียนรู้มากขึ้น ทำให้ผู้ปกครองพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนมากขึ้น

 

6. บทเรียนที่ได้รับ

1. การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนา ผู้บริหารและครูต้องแสดง

ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มุ่งมั่นและต่อเนื่อง มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินและร่วมชื่นชมความสำเร็จ

          2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากตัวครูเป็นสำคัญ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ต้องอำนวยความสะดวกตลอดเวลา  และการติดตามงานอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง จึงจะสามารถบ่มเพาะพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้

          3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด รูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงที่อ่านหนังสือเหมือนในยุคก่อน แต่เป็นแหล่งรวมเครื่องมือสื่อ เทคโนโลยี ฯเพื่อสนองตอบความใฝ่เรียนรู้ของผู้ใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้จริงๆนั้น การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นประเด็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันไม่สร้างความยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลให้นักเรียนได้มีทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

         1. ขยายผลแนวคิดการดำเนินงานใน Website ของโรงเรียนสู่เครือข่ายโรงเรียนในสหวิทยาเขตน่านเหนือและ สพม.37

         2. การรับการประเมินในโครงการต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน และการนำเสนองานเป็นการเผยแพร่ความสามารถและความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงาน

         3. นักเรียน และครูมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น มีผลงานการประกวด แข่งขัน การได้รับ

การคัดเลือกในโครงการต่างๆ ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัล และได้รับการยอมรับในวงวิชาการและชุมชน

 

             

 

 

 

 

 

 

   

view