สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจ ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจ ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจ

ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)

ชื่อผู้รายงาน      นางภาวิณีย์  สุนทร

ปีที่ดำเนินการ    ปีการศึกษา 2558

 

บทคัดย่อ

 

          การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์  คือ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน

วิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ

เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจ

ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจ

ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อและแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจ

ในชีวิตประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%)

ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และค่าที   t-test dependent ผลการศึกษาพบว่า

เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจในชีวิตประจำวันชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ  เฉลี่ยเท่ากับ  86.86/86.32   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

ที่ระดับ 80/80 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน

วิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน

วิชางานธุรกิจ เรื่อง การเรียนรู้ธุรกิจในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี

view